Suverénní Živý Člověk a nová společenství

Suverénní Živý Člověk

Definice: SGS - Sui Generis Sovereign 


Sui Gereris Suverén (odvozeno od lat. slov Sui Generis Suverén - Svého Rodu Suverén) 
je trvalý subjekt v mezinárodním právu na základě postavení jednotlivce, 
který nabyl status Suverén Prohlášením se za Živého…


Víš, ve škole nám lhali, když tvrdili že otroctví bylo zrušeno. 

Stále trvá a novodobý otrok se nazývá Občan. 

a kdo jsi Ty?  

Otrok, nebo Suverénní Živý Člověk?


Víš co je Přirozené právo?

Ne?


Přijď na seminář.