Koncepce CQV

Koncepce Cestui Qui Vie trustu - Ovládnutí člověka - rabská pozice.

Rodíme se jako svobodní člověkové a přece celý život pracujeme pro „stát“ nebo „společnost“ bez zjevné svobody a volnosti. Podléháme různým ideologiím, které se pravidelně mění /think tanky/, bojujeme za cizí zájmy a v konečném důsledku nic pro sebe nekonáme. Kam však směřuje veškerá duševní energie, kterou vyprodukujeme během svého života?

Můj závěr - k parazitům.

Jak jsme k tomuto stavu vlastně dospěli? Jednoduše! 

Lhali nám od samého začátku a svým nevědomým souhlasem jsme se stali nedobrovolně součástí "civilizace":

- civilizace má své ideologické základy, někým nebo něčím stanovené nebo navržené. Např.  hisTorii, záKony .... atd.

- naše začlenění je pouze na základě konsenzu - našeho souhlasu /místo narození, rodiče - nepodstatné/. Jakmile souhlasíme /v zastoupení rodiči/ - stáváme se součástí systému a ten už nijak nezohledňuje naše předurčení, naše touhy nebo schopnosti. Zkrátka se stáváme lidské zdroje a vrchnost se tím nijak netají.

Jak jsme se nechali vmanévrovat do takového stavu?

Proces je velmi snadný. Popíšu proces tak, jak ho chápu já.

Jak jsem již řekl, člověk se rodí jako svobodná bytost se všemi právy danými od Stvořitele. Po narození je dítě zapsáno do porodní knihy v nemocnici. Stále je živý člověk. Jakmile je však vystaven rodný list /do 3 dnů po narození/, je nastartován proces po jehož ukončení je lidská bytost považována za lidský zdroj, otroka nebo mrtvého člověka - personu.

Persona - jedná se o právnickou osobu / fikci, kterou vytváří a vlastní vláda/.

Legálně jsme považováni za fikci, koncept nebo myšlenku vyjádřenou jako

jméno, symbol. Tato právnická osoba nemá vědomí; je to právnická osoba,

ENS LEGIS, jméno / slovo napsané na kousku papíru. musíte mít u soudu právního zástupce. Mrtvá věc se přece nemůže hájit sama a mrtvou věc lze soudit.

Řekněme si definici rodného list podle českého zákona:

Rodný list je veřejná listina, kterou vydává matriční úřad při narození dítěte. Rodný list se vyřizuje na matrice na městském nebo obecním úřadě podle místa narození dítěte.

A teď část definice z wikipedie. The documentation of births is a practice widely held throughout human civilization. The original purpose of vital statistics was for tax purposes and for the determination of available military manpower .

Takže z pohledu vlády, státu je to doklad s registračním číslem na ceninovém papíře, který opravňuje stát zahrnout novorozeného člověka mezi plátce daní, pracovní sílu nebo nového vojáka. Zkrátka je to list vlastnictví.

Toto je první krok pro svázání člověka do biblického otrockého systému. Další kroky následují postupně přihlášením do zdravotní pojišťovny, do sociální pojišťovny, vydáním řidičského průkazu. Každou další smlouvou se státem potvrzujeme svůj prvotní závazek započatý vydáním rodného listu - zápisem do registru. Jelikož dnes jsou státy všechno s.r.o., tak tímto procesem státy získávají lidské zdroje, které jsou zobchodovatelné na burze. Děje se to prostřednictvím vydávání například. státních dluhopisů. SRO si napůjčuje peníze a otroci – občané to svou prací splácejí – zhmotňují vytištěné dluhové peníze i s úrokem.

Jak už jsem řekl, celý konstrukt vychází z prvotního konsenzu - souhlasu /i když nevědomého/ se vstupem do systému. Systémová pravidla a zákony jsou založeny na mořském právu - což je v podstatě korporátní - obchodní právo, právo peněz a v současnosti na pokračovateli - římském právu - viz používání latinského jazyka v terminologii u soudu / chcete-li důkaz, podívejte se na americký senát a symboliku na stěně za křeslem předsedy senátu - je to v podstatě přenesený římský senát/.

Definice wikipedie: Law of the sea is the public law counterpart to admiralty law (also known as maritime law), which applies to private maritime issues, such as the carriage of goods by sea, rights of salvage, ship collisions, and marine insurance. Mořské právo je veřejnoprávním protikladem k právu admirality (také známému jako námořní právo), vztahuje se na soukromé námořní záležitosti, jako je námořní přeprava zboží, práva na záchranu, kolize lodí a námořní pojištění...... všimněte si toho slovíčka soukromé.

V podstatě mořské právo je právo čistě obchodní - law of commerce. Řeší obchodní záležitosti. A to je celé tajemství systému. Položíme-li si otázku - co tvoří obchodovatelné "hodnoty"?, tak je to jednoznačně lidská činnost - práce - ať už fyzická nebo duševní - tedy samotní člověkové. Jako protihodnota k vyjádření její ceny jsou používány peníze. Postupem času řídicí systému navodil stav, že peníze jsou také zboží a nikoli výměnný prostředek. Problém pro systém je, že tvůrci hodnot jsou lidé a ne peníze nebo samotný systém jako takový. Systém bez lidí je mrtvý a svým chlebodárcům nepřináší nic. Aby administrátoři neporušovali Kon stvoření a protireakce Vesmíru je nezničila, musí jednoduše vmanévrovat člověky do podřízenosti - vazalství, otroctví s jejich vlastním souhlasem. Právě na to je použito schéma zákona pocházející z mořského práva s názvem Cestui Qui Vie trust. Představte si situaci, že člověk se chce přepravit z přístavu A do přístavu B. Nastoupí na palubu lodi s palubním listem -/ zde ve zdrojích zmiňují jméno napsané velkými písmeny/. Nastupuje ze souše na vodu a veškerý majetek nechává na souši. Po vystoupení z lodi v přístavu B se nahlásí přístavním úřadům, a tím potvrzuje, že z lodi vystoupil - vrátil se z moře. Ale co v případě, že do přístavu loď nedorazí nebo příchozí se neeviduje v novém přístavu? Tak toto řeší Cestui Qui Vie trust. Člověk, který nastoupí na palubu lodi s platným palubním lístkem, takto uzavírá s vládou/pojišť. společností apod./ CQV trust, který má zajistit správu majetku člověka během jeho nepřítomnosti - tj. když je na moři. Pokud loď do cílového přístavu nedorazí,nebo se člověk neohlásí přístavním úřadům, tak nastupuje mechanismus CQV trustu a člověk na dobu 7 let je probací a jeho majetek spravuje vláda nebo ten, se kterým má uzavřen CQV trust. Po uplynutí 7 let je člověk prohlášen za mrtvého - ztraceného na moři a všechny benefity z CQV trustu pobírá správce trustu, tedy trustee. No a teď si místo smluvní strany CQV s vámi dosaďte název státu, palubní lístek je rodný list, majetek trustu je vaše tělo, tedy všechno to, co jste obdrželi od Stvořitele k realizaci svého předurčení v této reálnosti. Důsledek takového stavu je ten, že jste mrtvá, zobchodovatelná položka, lidský zdroj a všechny benefity z trustu pobírá administrátor CQV trustu, tedy stát. Jediné, co je Vám poskytnuto, tak jsou privilegia - tedy např. možnost se vzdělávat, zdravotní péče atp.Vše je ovšem placeno z benefitů Vašeho CQV trustu. Státu však tyto benefity nezůstávají, nakolik je to jen s.r.o - čko a je součástí celosvětové korporace, která tyto benefity shromažďuje pro sebe. Vynikající smyšlený otrocký systém, kde otroci ani nevědí v jakém postavení ve skutečnosti jsou.

Těžko se tomu uvěří, ale je tomu tak. K pochopení a odhalení skrytého, ale skutečného významu slov je nejlepší anglický jazyk. Tam je to viditelné nejzřetelnější. Když matka přivádí dítě na tento svět, dítě přichází obrazně i doslova z vody na souš – porodním kanálem. To samé dělá i loď když přijíždí do přístavu. Prochází přístavním kanálem k doku /zkratka anglického slova doctor je doc/. Loď přináší nové zboží, které je třeba deklarovat ak tomu se používá certificate of goods. To je doklad o původu zboží, typu zboží, výrobci...atd. Když se dítě narodí je vystaven birth certificate – rodný list a teprve nyní můžeme na nového člověka aplikovat komerční – obchodní právo, protože vystavením rodného listu je nastartovaný proces uvedení člověka do otrocké pozice – mrtvoly ztracené na moři.

Proč se banky nazývají bankami? V obchodě je nejdůležitější oběh peněz angl. current flow.Význam slova bank je břeh a břeh přece usměrňuje tok, zda jsou to peníze nebo voda je nyní jedno.

Slovíčko loď ship – také se váže k mořskému právu – vezměte si že jste občan a obrazně sedíte na palubě lodi s názvem Československo – občanství je citizenship, ale v dokumentech máme napsáno nationality – národnost.

Podobně i friendship, partnership, leadership.....atd.

Liberty - svoboda proč je socha svobody Statue of liberty a ne Statue of freedom? Vždyť i Vilém Wallace křičel freedom a ne liberty. Liberty je v podstatě povolení kapitána opustit loď zakotvenou v přístavu na určenou dobu za určitých podmínek.

Zajímavá jsou i latinská slova.

AstraZeneca - astra ze neca - tady zabíjet hvězdy, neca = vražda

Ipsos Mori - tito zemřou

vatikán - et vati can - vidící může

Zajímavá slova v ruštině

soud se překládá jako sud

loď jako sudno

Tento článek je přeložen ze slovenského originálu a je převzat z webu zivyclovek.sk